• Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 14. madde 2. fıkrasının iptali
  (1) Millî Eğitim Bakanlığı
  Danıştay İDDK
  2016/3222 E.
  Red
 • Psikolojik danışmanlık merkezlerinin kapatılması işleminin iptali
  (1) Sağlık Bakanlığı
  Danıştay İDDK
  2014/2743 E.
  Red
 • Milli Eğitim Bakanlığının 14.08.2020 tarih 31213 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 3. ve 14. maddeleri ile Milli Eğitim Bakanlığının 31.08.2020 tarihli Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Yönergesinin bir bütün olarak ve ayrıca 3. maddesi ile bu maddesinin (I) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali
  (1) Millî Eğitim Bakanlığı
  Danıştay 8. Dairesi
  2020/6422 E.
  Görülmekte
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 05.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 9. maddesinin 3. fıkrasının iptali
  (1) Millî Eğitim Bakanlığı
  Danıştay 8. Dairesi
  2019/1125 E.
  Görülmekte
 • Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 24.02.2016 tarihli toplantısında psikolog unvanını kullanan fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının "sağlık bilimi lisansiyeri" sayılmamalarına ilişkin alınan kararın iptali
  (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
  Danıştay 8. Dairesi
  2016/5249 E.
  Kabul
 • 20.05.2014 tarihli Rehber Öğretmen Atamaları konulu genel yazının iptali
  (1) Millî Eğitim Bakanlığı
  Danıştay 8. Dairesi
  2013/6854 E.
  Red
 • 22.12.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 14.12.2015 tarih ve 2015/8309 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki kararın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatına ait boş kadroların sınıf-unvan ve derecelerin değişikliğine ilişkin 4. cetvelinde 1 ila 7 dereceli sosyal çalışmacı kadrosunda bulunan 101 boş kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine ve 1 ila 8 dereceli psikolog kadrosunda bulunan 37 adet boş kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine ve 1 ila 5 dereceli fizyoterapist kadrosunda bulunan 12 adet boş kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine ve 1 ila 6 dereceli çocuk gelişimcisi kadrosunda bulunan 16 adet kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine ilişkin kısımlarının iptali
  (1) Başbakanlık
  (2) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  Danıştay 2. Dairesi
  2016/11256 E.
  Red
 • Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları Yönetmeliği'nin kısmi iptali
  (1) Sağlık Bakanlığı
  Danıştay 15. Dairesi
  2015/158 E.
  Red
 • 19.04.2012 tarih 3336 sayılı genel yazının iptali
  (1) Sağlık Bakanlığı
  Danıştay 15. Dairesi
  2013/5789 E.
  Red
 • Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin (f) fıkrasının iptali
  (1) Sağlık Bakanlığı
  Danıştay 15. Dairesi
  2013/13728 E.
  Red
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan ve bakanlığa vize edilmiş pozisyonlara sözlü sınav sonucu atanacakları kapsayan "Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İle Sözlü Sınav Usul ve Esasları" ve 10.05.2019 tarihli Sağlık Bakanlığı olurunun iptali
  (1) Sağlık Bakanlığı
  Danıştay 12. Dairesi
  2019/7390 E.
  Yürütmesi durduruldu
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Kılavuzunun (KPSS 2009/4) Tablo 3'teki Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Pozisyonlara İlişkin Olarak "Eğitimde Psikolojik Hizmetler ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" lisans programlarından birinden mezun olan kişilerin de psikolog ünvanı dahilinde değerlendirilmesini öngören kısmının iptali
  (1) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
  (2) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
  Danıştay 12. Dairesi
  2016/1562 E.
  Kabul
 • Psikolog alımları iptali
  (1) TEDAŞ
  (2) Türkiye İş Kurumu
  Danıştay 12. Dairesi
  2014/4253 E.
  Red
 • Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair tebliğin iptali
  (1) Sağlık Bakanlığı
  Danıştay 11. Dairesi
  2015/2618 E.
  Red
 • Döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönetmeliğin iptali
  (1) Sağlık Bakanlığı
  Danıştay 11. Dairesi
  2011/2377 E.
  Red
 • Kurum personelinin hizmet alan unvan kadro katsayısının artırılması istemi
  (1) Sağlık Bakanlığı
  Danıştay 11. Dairesi
  2010/8021 E.
  Red
 • Tavan ek ödeme tutarına esas katsayının artırılması istemi
  (1) Sağlık Bakanlığı
  Danıştay 11. Dairesi
  2010/8020 E.
  Red
 • 01.10.2018 tarih ve 30552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dernek üyelerinin kişisel bilgilerinin paylaşımını öngören Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinin iptali
  (1) İçişleri Bakanlığı
  Danıştay 10. Dairesi
  2018/5205 E.
  Görülmekte
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.03.2018 tarih ve 689 sayılı yazısı ile “Çocuk Gelişimcilerin Çocuklar İçin Weschler Zeka Testi Ölçeğini kullanabileceği” yönündeki görüşünün iptali
  (1) Sağlık Bakanlığı
  Ankara 4. İdare Mahkemesi
  2019/1786 E.
  Red
 • Açık öğretimdeki psikoloji lisans programına ilişkin yürütmenin ivedilikle durdurulması ve kararın iptali
  (1) Yükseköğretim Kurulu
  (2) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
  Ankara 17. İdare Mahkemesi
  2020/1910 E.
  Görülmekte
 • Açık öğretimdeki psikoloji lisans programına ilişkin yürütmenin ivedilikle durdurulması ve kararın iptali
  (1) Yükseköğretim Kurulu
  (2) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
  Ankara 17. İdare Mahkemesi
  2020/1853 E.
  Görülmekte
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün "1219 sayılı yasanın ek 13. Maddesinde yer alan meslek gruplarının mesleklerini serbestçe icra edemeyecekleri" hakkındaki 16.07.2018 tarih ve 244 sayılı yazısının iptali
  (1) Sağlık Bakanlığı
  Ankara 15. İdare Mahkemesi
  2020/1697 E.
  İstinafta
>