Cinsel istismar mağduru çocuğun, mağdurun haklarını yasalar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde korumaya çalışan uzmanın yanında olduğumuzu...

İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi..

0%
*Bu yazı tahmini 8 dakika 46 saniye okuma süresine sahiptir.

 Cinsel istismar mağduru çocuğun, mağdurun haklarını yasalar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde korumaya çalışan uzmanın yanında olduğumuzu, olayın takipçisi olacağımızı, bu olayı kınadığımızı kamu oyuyla paylaşıyoruz.

İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi ve Adalet Sistemi Uzmanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Büro Emekçileri Sendikası ( BES) İzmir Şubesi olarak, 17 yaşında cinsel istismar mağduru, zihinsel engelli bir çocuğunun ifadesine eşlik etmek üzere çocuğun yüksek yararı çerçevesinde görevli olan sosyal hizmet uzmanı görevi gereği görüşünü beyan ettiği ve mağdur avukatın sanık ve yakınlarının dışarı çıkarılmasını talep etmesi hakkındaki uzman görüşü sorulduğu için “duruşmanın düzen ve disiplinini bozması, duruşmayı yapılamaz hale getirdiği” iddiasıyla 12 Mart 2019 Salı günü disiplin hapsi cezası verilmesi kararına ilişkin ortak basın açıklaması :

BASINA VE KAMUOYUNA;

Cinsel istismar mağduru çocuğun, mağdurun haklarını yasalar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde korumaya çalışan uzmanın yanında olduğumuzu, olayın takipçisi olacağımızı, bu olayı kınadığımızı kamu oyuyla paylaşıyoruz.

17 yaşında cinsel istismar mağduru, zihinsel engelli bir çocuğunun ifadesine eşlik etmek üzere çocuğun yüksek yararı çerçevesinde görevli olan sosyal hizmet uzmanı görevi gereği görüşünü beyan ettiği ve mağdur avukatın sanık ve yakınlarının dışarı çıkarılmasını talep etmesi hakkındaki uzman görüşü sorulduğu için “duruşmanın düzen ve disiplinini bozması, duruşmayı yapılamaz hale getirdiği” iddiasıyla disiplin hapsi cezası verildi. Karar, itiraz edilmesi üzerine, 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “hukuka aykırı” bulunarak bozuldu.
Ruh Sağlığı Profesyonelleri, çalışma alanlarından biri olan adli sistemde, sisteme dahil olan çocukların örselenmeden, yüksek yararlarını koruyarak ve esenliklerini önceliklendirerek hizmet verirler ve mesleki eğitim, bilgi ve becerileri doğrultusunda, adli sistemin etkili, çocuk odaklı ve hak temelli çalışmasını sağlamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Çocuğa Özgü Adalet İlkelerine uymak herkes için zorunludur!
BM. Çocuk Hakları Sözleşmesi, ülkemiz tarafından da imzalanmıştır ve Anayasamızın 90. maddesi gereği iç hukukumuzun da bağlayıcı bir hükmüdür. Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat bu çerçevede düzenlemiş olup, Çocuk Hakları Sözleşmesinin iç hukuka yansıtılmış halidir.
Çocuğa özgü adalet kuralları, Anayasa çerçevesinde Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları da dahil olmak üzere herkesi bağlayan, uyulması gereken zorunlu kurallardır.
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerde, ruh sağlığı profesyonellerinin görev tanımları yapılmış olup, “çocuğun üstün yararı” ilkesi gereğince görevlerini yerine getirmektedirler. Ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunun 52. ve 236/3 maddeleri gereği mağdur çocukların tanık olarak beyan vermeleri sırasında yanlarında bir uzmanın bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

Çocukların haklarını korumak ruh sağlığı alanında çalışan her uzmanın görevi ve sorumluluğudur!
Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve bağlı yönetmelikler gereği görevlendirilen uzmanların mağdur çocuğu bilgilendirmek üzere uygun koşul ve ortamlarda, yeterli sürede ön görüşme yaparak mağdur/tanık çocukları;
➢ sahip oldukları hakları,
➢ adalet sürecindeki rolleri,
➢ duruşmaların kapsamı,
➢ zamanlaması,
➢ sürecin gelişimi konusunda bilgilendirmeleri,
➢ duruşma sürecini mağdur çocuğa anlayacağı dilde aktarmaları,
➢ çocuğun katılım hakkını da önceliklendirerek mağdur çocuğun korunma ihtiyacı konusunda mahkemeyi bilgilendirmeleri ve görüş beyan etmeleri gerekmektedir.
Bu itibarla Mahkemede görevlendirilen uzmanlar, Mahkemede yalnızca şeklen ve usulen bulunmamakta olup, çocuğun örselenmesini en aza indirgeyecek tedbirlerin alınması için Mahkemeyi uyarması, görevinin bir gereğidir.

Görevinin gereğini yapan Mahkeme Uzmanları cezalandırılmamalıdır !

Bu tanımlar gereği, 12.03.2019 tarihinde bu sorumluluklarını yerine getirmek üzere görevlendirilen İzmir Adliyesinde çalışmakta olan Sosyal Hizmet Uzmanı, yukarıda açıklanan ilkelere, sözleşme, Anayasa ve mevzuata uygun olarak görevini yerine getirmeye çalışmıştır.
Buna karşılık ilgili Mahkemenin Hakimi tarafından Ceza Muhakemesi Kanunun 203/1 maddesi gereğince duruşmanın düzen ve disiplinini bozduğu gerekçeleriyle disiplin hapsiyle cezalandırılması hareketine maruz kalmıştır.
Mahkeme Hakiminin bu davranışı tarafı olduğumuz Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasa, Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata tamamen aykırı olup uyması gereken Ceza Muhakemesi Kanununun duruşma yönetimine ilişkin hükümlerine de aykırı olması nedeniyle, her yönüyle hukuka aykırıdır. Duruşmanın disiplinine ilişkin uyguladığı kuralın dahi, gerekleri yerine getirilmemiş olup nitekim bir üst Mahkeme tarafından bu gerekçeyle kararı kaldırılmıştır.
Mahkeme Hakiminin hiçbir yasal düzenlemeye uymayan uzmanın özgürlüğünü kısıtlanmasına da neden olan bu davranışı, Birleşmiş Milletler Bangalor Yargı Etiği Kuralları ile de bağdaşmamaktadır. Her yönüyle hukuka aykırı olan ve sosyal hizmet uzmanın özgürlüğünün keyfi olarak sınırlanmasına neden olan bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez.
Biz aşağıda imzası bulunan meslek örgütleri olarak mağdur ve mağdurun haklarını yasalar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde korumaya çalışan Sosyal Hizmet Uzmanı Onur UÇAR’ın ve mesleklerinin gereklerini yerine getirmeye çalışan adli sistemde çalışmakta olan ruh sağlığı profesyonellerinin yanında olduğumuzu, olayın takipçisi olacağımızı, bu olayı kınadığımızı kamu oyuyla paylaşıyor, başta Hakimler Savcılar Kurulu olmak üzere TBMM Adalet Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığı, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve ilgili tüm kuruluşlardan olayın soruşturulmasını talep ediyoruz. 14.03.2019

İzmir Barosu
İzmir Tabip Odası
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi
Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi
Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Adalet Sistemi Uzmanları Derneği
Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi
Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>