Sağlık Bilimi Lisansiyerliği

YÖK kararı iptal edildi.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 32 saniye okuma süresine sahiptir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 24.02.2016 tarihli toplantısında, psikolog unvanını kullanan fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri sayılmayacağına ilişkin alınan kararının iptali talebi ile derneğimizce dava açılmış ve açılan dava Danıştay 8. Dairesi E.2016/5249 sayılı dosyasında görülmeye devam olunmaktadır.

Aynı idari işleme karşı aynı zamanda Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) tarafından açılan dava ise 05.11.2018 tarihinde karara bağlanmış ve Danıştay 8. Dairesinin 2016/3609 Esas ve 2018/6481 Karar sayılı kararı ile nihai olarak “psikolog unvanını kullanan fen edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri sayılmayacağına ilişkin” YÖK kararının iptaline karar verilmiştir.

İptale konu olan YÖK kararından dolayı karar tarihi itibarıyla meslek mensuplarının hak kayıpları yaşadığı bilinmektedir. YÖK karar tarihinden Danıştay 8. Dairesinin iptal kararı tarihine kadar sağlık bilimi lisansiyeri sayılmayan meslek mensuplarının, çalıştıkları kurumlara başvurarak özlük ve parasal haklarının iadelerini talep etmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>